IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/S/216

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 15124
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 381
Stavebně technický stav 3,50
Délka úpravy v kilometrech 1,83
 
Popis Řešeným územím je koridor sil. II/479 v souvislé délce cca 1,839 km v úseku křižovatky s MK ul. Třebovická po křižovatku se sil. I/11 ul. Opavská. Stávající sil. II. třídy má profil směrově dělené dvoupruhové komunikace. Její povrch vykazuje velmi výrazné poruchy. Komunikace plní nezastupitelnou roli v dopravní obsluze města Ostravy. Po komunikaci je vedena regionální autobusová a MHD vč. tramvajové dopravy na samostatném tělese. Komunikace je vedena v obrubách. Její dopravní zatížení dosahuje v současné době 13 760 - 14 267 voz./24 hod. Na sil. II/479 bude v rámci stavby provedena rekonstrukce vozovky při zachování současného směrového, výškového a šířkového uspořádání. Silnice má profil dvoupruhové směrově dělené komunikace s šířkou vozovky cca 7,2-10,8 m. Konstrukce vozovky bude provedena s ohledem na výsledky diagnostiky jednotným postupem v celé délce úseku s finální pokládkou asfaltobetonového koberce jako vrchní obrusné vrstvy. Stávající odvodnění bude v nezbytném rozsahu rekonstruováno. Kromě rekonstrukce vozovky jsou součástí plánované rekonstrukce další stavby řešící rekonstrukci technického vybavení silnice, pro které budou zpracovány samostatné projektové dokumentace. M.J.IX/2017
Stav přípravy Zpracován projekt na rekonstrukci této silnice v úseku křiž. se sil. I/11 po MK ul. Třebovická vč. mostu event.č. 479-003 přes trať ČD. Stavba zařazena do nově připravovaného programu IROP 2015 -2020. Projekt stavby odevzdán na MSK pro možnost vypsání VZ. Předpokládaný termín realizace stavby 2018.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 172 000 tis. Kč vč. 21% DPH.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  145,00

Pořadí

  8

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace