IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/S/130

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice - Polanka n.O. - Stará Běla
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 5748
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 164
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech 9,63
 
Popis Komunikace je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu, asfaltové vrstvy jsou značně degradované a vykazují ve velké míře nespojení a rozpad v celé tloušťce, vlivem dopravního zatížení se vyskytují projeté koleje a plošné deformace, provedeny lokální vysprávky. Celkový stav neodpovídá požadavkům na stávající dopravu a svým stavem má vliv na bezpečnost provozu. M.J.IX/2017
Stav přípravy Zadána projekční příprava na rekonstrukci této silnice v úseku od obce Klimkovice po napojení na sil. I/58 ul. Plzeňská vč. mostních objektů.Termín odevzdání PD 06/2017. Úsek stavby zařazen do nově připravovaného programu ITI. Přepodklad realizace 2019/2020.
Financování Odhad stavebních nákladů zařazeného úseku silnice činí 105 mil. Kč vč. 21% DPH.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  115,00

Pořadí

  36

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace