IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/S/101

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice III/47811, II/478 Ostrava, ulice Mitrovická (km 0,000 - 3,350)
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 4555
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 230
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech 3,35
 
Popis Řešeným územím je koridor silnice III/47811 a návazného kratšího úseku silnice II/478 v souvislé délce cca 3,350 km mezi křižovatkou se silnicí I/58 – ul. Plzeňská. Stávající silnice III. a II. třídy má profil směrově nedělené dvoupruhové komunikace. Její povrch vykazuje velmi výrazné poruchy. Konstrukce vozovky bude provedena s ohledem na výsledky diagnostiky jednotným postupem v celé délce úseku s finální pokládkou asfaltobetonového koberce jako vrchní obrusné vrstvy. Stávající šířkové uspořádání bude zachováno. Součástí stavby bude rekonstrukce mostů ev. č. 47811-2 a 47811-3. Komunikace zajišťuje dopravní obsluhu městské části Nová Bělá a obce Paskov. Po komunikaci jsou vedeny trasy autobusových linek městské hromadné dopravy. V celém řešeném úseku má komunikace intravilánové uspořádání a vedena v obrubách. M.J.IX/2017
Stav přípravy Zpracována PD ve stupni PDSP pro km 0,000 – 3,350 , vydáno ohlášení stavby. Stavba zařazena do operačního programu IROP 2015-2020. Provedena aktualizace PD ve vazbě na podmínky staveb hrazených z evropských dotací. Předpoklad realizace stavby 2018/2019 z důvodu koordinace s plánovanou inevstiční stavbou SMO " Rek. a rozšíření kanalizace N.Bělá II.etapa". Probíhá komunikace s investorem kanalizace SMO z důvodu nutnosti realizace rek. povrchu s ohledem na havarijní stav komunikace. Ze strany zástupců MSK odeslán dopis.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 69,2 mil. Kč vč. 21% DPH.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  105,00

Pořadí

  48

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace