IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/O1/9

 
Název: Silnice II/479 Ostrava ulice Železárenská
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 6000
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 120
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stavba řeší přeložku stávající silnice II/479 (ul. 28.října) procházející zástavbou centra města, jejíž šířkové uspořádání nevyhovuje požadavkům na komunikaci základního dopravního komunikačního systému Statutárního města Ostrava.. Zpracovaná studie předpokládá výstavbu čtyřpruhové směrově nedělené komunikace v kategorii MS 15,5/50. V úseku mezi ul. Železnou a 1.máje se jedná o rekonstrukci stávající silnice, v úseku od ul. 1. máje po ul. Výstavní o novostavbu. Při křížení s ul. Železnou je předpoklad výstavby kruhového objezdu. M.J.IX/2017
Stav přípravy Doposud předložená studie a investiční záměr nestabilizovaly stavbu do území z důvodu neprůchodnosti stavby přes plochu parku mezi ul. 1. máje a Výstavní (záporné stanovisko odboru ŽP města) a z důvodu nesouhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu elektrárny Vítkovice. Dle informací odboru dopravy došlo ke změně stanovisek obou institucí (tato nebyla doposud předložena) - je proto nutné, aby město provedlo inovaci investičního záměru definitivním stanovením trasy silnice pro možnost zahájení přípravy. V současné době probíhá projekční příprava na rekonstrukci této silnice mimo jiné v úseku křiž. se sil. II/647 ul. Plzeňská po křiž. se sil. III/4793 ul. Vítkovická. Úsek stavby zařazen do nově připravovaného programu ITI, IROP
Financování Odhad stavebních nákladů zařazeného úseku silnice činí 82 mil. Kč vč. 21% DPH.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  100,00

Pořadí

  8

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace