IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/O1/34

 
Název: Stavba Severního spoje II. etapa v Ostravě
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 14000
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 1000
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech 2,50
 
Popis Jedná se o novou komunikaci mezi Dálnici D47 a ul. Martinovskou. Cílem stavby je odlehčení tř. 28. října a ul. Opavské včetně křižovatek na tomto tahu. Mimo to přispěje ke zlepšení dopravních vazeb mezi oblastmi Poruby, Hošťákovic a severním průmyslovým pásem Třebovic, Martinova, Mariánských Hor a zadního Přívozu. V přípravné fázi stavby je nutno dořešit trasování komunikace a její napojení na ul. Martinovskou (možnost napojení do ul. B. Nikodéma. Předmětem stavby je vybudování čtyřpruhové směrově dělené komunikace. V prvním úseku je trasa vedena ve stopě stávající ul.Provozní, resp. přes nezastavěné území vstřícně ul. B. Nikodéma (je nutné dořešit). Dále je trasa vedena na nadjezd (cca 250m dlouhý) nad tratí ČD a řekou Opavu a dalším mostním objektem překonává účelovou komunikaci. Pokračuje pod Hošťálkovickým kopcem a končí u rampy MÚK s Dálnicí D47. Další vedení směrem k ul. Mariánskohorské je součástí I. etapy. Komunikační síť Lhotky a Hošťálkovic je na Severní spoj napojena úrovňově. M.J.IX/2017
Stav přípravy Probíhá zpracování územní studie s návazujícím stupněm PD DÚR na základě požadavku SMO, původní investor (ŘSD ČR) přípravu zastavil pro nesouhlas občanů s realizací. Zpracovatel územní studie DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 24 mil. Kč vč. 21% DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  110,00

Pořadí

  5

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace