IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/O1/33

 
Název: Silnice II/478 Mostní III.etapa v Ostravě
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 9677
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 1449
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech 0,83
 
Popis Sil. II/478 (ul. Mostní, ul. Paskovská) je spojnicí mezi ul. Místeckou a ul. Frýdeckou. Je alternativou pro ul. Místeckou, jenž je výpadovkou z Ostravy na Frýdek Místek. Stávající vedení středem obytné zástavby Hrabové přináší negativní vlivy dopravy prakticky na většinu zástavby obce. Negativní dopady dále narůstají se zřízením průmyslové zóny Hrabová. Z tohoto důvodu je navržena přeložka sil. II/478 mimo zastavěné území s přímým napojením průmyslové zóny. III. etapa přeložky zahrnuje úsek mezi ul. Paskovskou a ul. Frýdeckou. V tomto úseku je sil. II/478 ponechána v stávající stopě, dojde pouze k úpravě šířkových parametrů a k přestavbě křižovatky ul. Frýdecké x Mostní x Buničitá. Ul. Mostní je dvoupruhová komunikace bez chodníků s různou šířkou příčného profilu. Na trase se nachází most přes řeku Ostravici, který je v dobrém stavebně-technickém stavu. M.J.IX/2017
Stav přípravy Prozatím nebyla zahájena projektová příprava. V současné době pouze zpracovaná studie IZ na řešení úprav křižovatky silnic II/478 ul. Mostní x II/477 ul. Frýdecká, řešeno s MMO. Nutnost dořešit výkup pozemků dotčených stavbou. Stavba úzce navazuje na stavbu "Sil. II/478 Prodloužená ul. Mostní I.etapa". Na základě proběhlo jednání se zástupci dotčeného městského obvodu Hrabová bude ze strany MSK prověřena reálnost možnosti odkupů pozemku dotčených řešenou stavbou případně možnost úpravy trasy navrhované okruž. křiž. v případě nesouhlasů vlastníku pozemků v současně zamýšleném umístění takto řešené křižovatky.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 24 mil. Kč vč. 21% DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  90,00

Pořadí

  13

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace