IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/O1/32

 
Název: Stavba prodloužené Bílovecké od Opavské II/479 po Severní spoj
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1000
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 200
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech 1,85
 
Popis Jedná se o novou komunikaci mezi stávající ul. Bíloveckou a Severním spojem, která bude prodloužením stávající ul.Bílovecké v její nové trase. Trasa bude křížit žel.trať Ostrava - Opava, vlečku do elektrárny Třebovice, účelovou komunikaci a řeku Opavu.Předmětem stavby je vybudování dvoupruhové komunikace v kategorii MS 11,5/60. Komunikace je napojena do křižovatky SZ rampa Opavská x Bílovecká (ve výhledu okružní křižovatka), odkud je vedena kolem objektu Hornbachu a nadjezdem (cca 150 m) překonává žel. trať Ostrava-Opava a vlečku k elektrárně Třebovice. Kříží mostním objektem řeku Opavu a směřuje k MÚK Dálnice D47 se severním spojem, do kterého se napojí. M.J.IX/2017
Stav přípravy Prozatím nebyla zahájena projektová příprava, nutno zvážit realizaci stavby z důvodu finační náročnosti (zakládání mostních objektů).
Financování Odhad stavebních nákladů činí 242 mil. Kč vč. 21% DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  60,00

Pořadí

  22

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace