IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/O1/30

 
Název: Dostavba duálu ul.Martinovské III/46620 v Ostravě
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 8700
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 900
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech 1,14
 
Popis Silnice je sběrnou komunikací a je řešena jako čtyřpruhová směrově dělená se samostatným tramvajovým tělesem ve středním pásu. Důvodem pro zařazení stavby je homogenizace šířkového uspořádání návazného úseku komunikace. Předmětem stavby je dobudování východního pásu na kategorii MST 27,5/60. Stavba si vyžádá zábor a náhradu parkovacích ploch před areálem Masokombinátu Martinov. Možnou první etapou je výstavba úseku od ul.A.Hrdličky po ul.Průběžnou s pokračováním cca 100m za ul. Průběžnou se zapojením do stávajícího profilu ul. Martinovské. Stavba se nachází na doplňkovém tahu krajského významu. M.J.IX/2017
Stav přípravy Prozatím nebyla zahájena projektová příprava.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 48 mil. Kč vč. 21% DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  90,00

Pořadí

  12

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace