IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/O1/15

 
Název: Silnice II/470 Ostrava, km 2,800 - 4,163
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 5931
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 464
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech 1,36
 
Popis Stávající silnice II/470 od točny trolejbusu v Ostravě je vedena v nevyhovujícím směrovém a šířkovém uspořádání. Stavebně technický stav komunikace je ovlivněn nevyhovujícím odvodněním silnice. Stavba by měla řešit nové šířkové uspořádání komunikace s novým směrovým a výškovým vedením včetně vybudování nového odvodnění. Část území, kterým prochází stávající trasa komunikace, nedovoluje změnu jejího šířkového uspořádání. Proto se zvažuje v úseku cca 1,0 km v Rychvaldě vedení silnice v nové trase. M.J.IX/2017
Stav přípravy V současné době se zpracovává studie IZ - není řešeno MMO. V rámci SÚ 2011 provedena oprava povrchů sil. II/477 ul. Orlovská v km 2,838 – 4,155. Bylo provedeno frézování povrchu vozovky v tl. 60 mm a zpětná pokládka nových živičných vrstev ACL 22 S tl. 60 mm a ACO 11+ tl. 40 mm, obnova VDZ. Probíhá zpracovaní PD pro možnost zařazení stavby do operačního programu IROP 2018-2020 do 08/2017. V současné době se dokončuje projekční příprava na rekonstrukci silnice v úseku křiž. sil. II/647 po MK ul. Záblatská. Úsek stavby zařazen do nově připravovaného programu ITI. Přepodklad realizace tohoto úseku stavby v 2018/2019.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 65 000 tis. Kč vč. 21% DPH. Odhad stavebních nákladů zařazeného úseku silnice činí 71 000 tis. Kč vč. 21% DPH.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  100,00

Pořadí

  9

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace