IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/O1/14

 
Název: Silnice II/478 prodloužená Mostní II.etapa
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 5000
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 1000
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Jedná se komunikační propojení staveb Silnice II/478, prodloužená ul.Mostní – I.etapa a Silnice II/478, ul. Nová Krmelínská. Část úseku tohoto propojení byl již realizován jako obslužná komunikace průmyslové zóny Hrabová, předmětem této stavby je úsek o délce cca 310 m, mezi zárodkem nové křižovatky ul.Krmelínské a koncem investice průmyslové zóny. Navrhovaná kategorie silnice je MS 12/50, stavba obsahuje jednopolový mostní objekt. M.J.IX/2017
Stav přípravy Zhotovená PD ve stupni DSP+ZDS. Vydáno ÚR na celou stavbu - prodlouženo 06/2013. Vydáno SP na dílčí část stavby a to SO 111.1 Napojení ul. Podnikatelské 11/2015. Předpoklad zařazení stavby do některého z řad připravovaných operačních programů. Pořeba dořešit majetkoprávní vztahy - výkup pozemků dotčených stavbou. Stavba by měla být časově zkoordinována se stavbou silnice II/478 Nová ul. Krmelínská.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 69 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  130,00

Pořadí

  3

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace