IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/O1/13

 
Název: Silnice II/478 prodloužená Mostní I.etapa
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba ve výstavbě (V)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 6000
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 1200
Stavebně technický stav 0.00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stavba řeší vybudování nové komunikace v délce cca 1,30 km. Silnice tvoří nové komunikační napojení silnice I/56 a průmyslové zóny Hrabová se silnicí II/478 a III/4705. Na silnici I/56 je prodloužená Mostní napojena mimoúrovňově a se silnicemi II/478 a III/4705 je navržena malá okružní křižovatka. Kategorijní šířka komunikace je MS 9/60.s jednostranným chodníkem. M.J.IX/2017
Stav přípravy Zpracována dokumentace ve stupni DSP+ZDS. Zpracována PD ve stupni DPS. Postupně vydány stavební povolení na jednotlivé SO. Nyní se již čeká pouze na vydání SP na poslední z SO této stavby a to SO 301.1 Silniční kanalizace v km 0,000-0,300. Stavba je zahrnuta do programu IROP 2015-2020. Proběhla VZ na výběr zhotovitele stavby = spol. STRABAG a.s.
Financování Celkové náklady stavby dle SOD činí 129 999 tis. Kč.
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace