IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/O1/10

 
Název: Silnice II/478 Ostrava, ulice Nová Krmelínská
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 6000
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 1200
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stavba řeší přeložku stávající komunikace nevyhovujícího šířkového uspořádání s jejím přímým napojením na ulici Plzeňskou prostřednictvím okružní křižovatky o vnějším průměru 140 m. Kategorie silnice S 11,5/70, v úseku k ul. Junácké MS 12/50. Součástí stavby jsou dva nové a jeden stávající mostní objekt pro bezkolizní křížení s trasou pro cyklisty a pěší. Vzniká nutnost přeložek řady inženýrských sítí – kanalizace, vodovod, plynovod silnoproudé a slaboproudé kabely, rozvody VO. Účelem stavby je převedení tranzitní dopravy ze stávající silnice II/478 (ul.Krmelínská) jako současná náhrada za část plánované jižní tangenty města. M.J.IX/2017
Stav přípravy Zhotovená PD ve stupni DSP+ZDS, vydáno stavební povolení na objekt SO 802 – rekultivace. Prodloužení SP na SO 802 Rekultivace do 01/2018. O stavební povolení na celou stavbu bude požádáno po majetkoprávní přípravě celé stavby. Ze strany Statutárního města Ostravy zahájená majekto právní příprava na odkup pozemků dotčených stavbou. Provedeno koordinačí jednání se zástupci SMO, MSK a IZS za účelem dořešení aktualizace trasy komunikace a možnosti připojení nově vybudované stanice IZS Kaminského. Ve vazbě na to bude tedy provedena aktualizace PD 10/2017 - 03/2018. Předpoklad zařazení stavby do některého z řad připravovaných operačních programů s ohledem na vysoké finanční náklady na tuto stavbu.
Financování Odhad stavebních nákladů činí: 350 000 tis. Kč ( pro financování stavby je nutná finanční spoluúčast Statutárního města Ostrava)
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  140,00

Pořadí

  2

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace