IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/M2/9c

 
Název: Silnice II/477 Ostrava rekonstrukce MÚK s II/479 pod Bazaly
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 23246
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 4045
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Jedná se o etapu s pracovním označením III/4721, která je svým rozsahem nejdelší. Tato etapa zahrnuje mosty ev.č. 4721-0a.1 a 47210-a.2. V rámci stavebních prací bude kompletně demolován stávající mostní svršek. Bude provedena sanace nosné konstrukce v jednotlivých mostních polích a sanace spodní stavby. Na sanovanou nosnou konstrukci bude provedena železobetonová spřažená deska, na ni položen nový mostní svršek včetně nových dilatačních závěrů. Součástí etapy je také souvislá oprava vozovky, která navazuje na mostní objekty a končí u okružní křižovatky ulic Michálkovická a Hladnovská. L.O.IX/2017
Stav přípravy Zhotovena PD ve stupni PDPS, která zahrnuje rekonstrukci objektů: Silnice III/4721, mosty ev.č. 4721-0a.1 a 4721-0a.2, VO, Trolejové vedení TBS. Na etapu je vydáno pravomocné stavební povolení Odborem dopravy MMO a taktéž stavební povolení na trolejové vedení vydané Drážním úřadem v Olomouci.
Financování Předpokládané náklady stavby činí 139 939 tis. Kč bez DPH (CÚ 2016).
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  199,00

Pořadí

  4

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace