IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/M2/9a

 
Název: Silnice II/477 Ostrava rekonstrukce MÚK s II/479 pod Bazaly
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba realizovaná (R)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 23246
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 4045
Stavebně technický stav 5.00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stávající mimoúrovňové křížení silnic II/477 a II/479 etapy č.1 je tvořeno celkem 6-ti mostními objekty, jejichž stavební stav je ohodnocen 5/5. Jedná se o mostní objekty ev.č. 479-012..1, 479-012a.1, 479-012b.1, 477-006.3, 477-006.4 a 477-006.6. Z hlediska celého rozsahu mostních konstrukcí se jedná o mostní anomálii. Dopravní uzel je velmi dopravně zatížen, patří k páteřní komunikační síti města Ostravy. Stavbou bude kompletně demolován stávající mostní svršek. Bude provedena sanace nosné konstrukce a spodní stavby. Na sanovanou nosnou konstrukci bude provedena železobetonová spřažená deska, na ni položen nový mostní svršek včetně nových dilatačních závěrů. L.O.IX/2017
Stav přípravy Zhotovena PD ve stupni DSP+ZDS na etapu č. 1, která zahrnuje rekonstrukci objektů: Silnice II/479, mosty ev.č. 479-012..1, 479-012a.1, 479-012-b.1, 477-006.3, 477-006-4, 477-006.6, VO, Trolejové vedení TBS a přeložku kabelů OVANET. Na etapu č.1 je vydáno pravomocné stavební povolení Odborem dopravy MMO a taktéž stavební povolení na trolejové vedení vydané Drážním úřadem v Olomouci. Začátkem roku 2017 bylo nutné prodloužit platnost vydaného stavebního povolení na etapu č. 1. Následně na základě výběru zhotovitele a uzavřené smlouvy o dílo byly zahájeny práce na rekonstrukci mostních objektů etapy č.1 včetně souvisejících stavebních objektů. Dokončení stavebních prací na etapě č.1 - prosinec 2017.
Financování Celkové náklady stavby činí 56 000 tis. Kč bez DPH
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace