IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/M2/7

 
Název: Silnice III/4787 Ostrava ul.Výškovická – most ev.č. 4787-4..1,2
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 23065
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 651
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stávající most přemosťuje železniční trať ČD-Polaneckou spojku a je důležitým stavebním objektem z hlediska dopravní obslužnosti v rámci infrastruktury města Ostravy. Jedná se o třípólový mostní objekt s dl.přemostění 38,10 m. Ve střední části mostu je 2x tramvajová trať. Opěry, úložné prahy a křídla jsou zavlhlé od zatékání dilatačními závěry. Beton na konstrukcích spodní stavby je vlhký, zvětralý a odlupuje se, tím dochází k obnažování výztuže a její korozi. Nosná konstrukce je na podhledu proteklá. Spáry mezi nosníky jsou proteklé, beton je mokrý a drolí se. Na podhledu nosníků je v důsledku nedostatečného krytí obnažená zrezivělá výztuž. Vozovka na mostě je zvlněná s vyjetými kolejemi, před a za mostem je propadlá. Ve vozovce jsou četné trhliny, výtluky a vysprávky. Chodníky jsou propadlé, kryt je popraskaný. Beton říms je zvětralý, povrchové vrstvy se rozpadají a odlamují se hrany. Hydroizolace mostu je nefunkční. V rámci rekonstrukce mostu se předpokládá provedení demolice stávajícího mostního objektu a výstavba nového mostu. V rámci rekonstrukce mostu bude provedena úprava silnice, úprava JV rampy, úprava MK U výtopny výstavba dvou opěrných zdí, výstavba chodníku a cyklostezky, přeložky a úpravy inženýrských sítí (telekomunikační vedení, VN, trolejová vedení DPO, VO, světelná signalizace, silniční kanalizace). L.O.IX/2017
Stav přípravy Zhotovena PD ve stupni DÚR. Koordinace MMO. Probíhají projekční práce na zhotovení PD ve stupni DSP+PDPS vč. projednávání organizace výstavby. V současné době je zpracována projektová dokumentace PDPS na rekonstrukci mostu a vydané pravomocné stavební povolení silničním správním úřadem, vodoprávním úřadem a drážním úřadem.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 134 800 tis. Kč bez DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  170,00

Pořadí

  7

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace