IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/M2/6

 
Název: Silnice III/4787 Ostrava ul.Výškovická – most ev.č. 4787-3..1,2
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 16166
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 598
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stávající most přemosťuje silnici I.třídy I/11 a je důležitým stavebním objektem z hlediska dopravní obslužnosti v rámci infrastruktury města Ostravy. Jedná se o mostní objekt o dvou samostatných nosných konstrukcích a příčně oddilatovaných opěrách s dl.přemostění 60,35 m. Ve střední části mostu je 2x tramvajová trať. Opěry, úložné prahy a křídla jsou zavlhlé od zatékání. Celkově je beton na konstrukcích spodní stavby vlhký, zvětralý a odlupuje se. Dochází k obnažování výztuže a její korozi. Nosná konstrukce je na podhledu proteklá, beton je mokrý a drolí se. Na podhledu nosníků je v důsledku nedostatečného krytí obnažená zrezivělá výztuž. Vozovka na mostě je zvlněná s vyjetými kolejemi, před a za mostem je propadlá. Ve vozovce jsou četné trhliny, výtluky a vysprávky. Chodníky jsou propadlé, kryt je popraskaný. Beton říms je zvětralý, povrchové vrstvy se rozpadají a odlamují se hrany. Hydroizolace mostu je nefunkční. Zábradlí nevyhovuje normě. V rámci rekonstrukce mostů se předpokládá provedení demolice stávajícího mostu a výstavba nového objektu. Součástí stavby bude také úprava silnice, úprava SZ rampy, výstavba opěrné zdi, výstavba chodníku a cyklostezky, přeložky a úpravy inženýrských sítí (telekomunikační vedení, VN, trolejová vedení DPO, VO, světelná signalizace, silniční kanalizace). L.O.IX/2017
Stav přípravy Zhotovena PD ve stupni DÚR. Koordinace MMO. Probíhají projekční práce na zhotovení PD ve stupni DSP+PDPS vč. projednávání organizace výstavby. V současné době je zpracována projektová dokumentace PDPS na rekonstrukci mostu a vydané pravomocné stavební povolení silničním správním úřadem, vodoprávním úřadem a drážním úřadem.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 202 200 tis. Kč bez DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  160,00

Pořadí

  8

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace