IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/M2/5

 
Název: Silnice III/4793 Ostrava Karolina mosty ev.č.4793-4..1,2
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 8428
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 1636
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stavba řeší rekonstrukci dvou souběžných mostních objektů, případně jejich výškovou úpravu v návaznosti na celkové řešení území Karolina. Jedná se o železobetonové předpjaté monolitické mosty o 4 polích. Nosná konstrukce u obou mostů je jednokomorová monolitická předpjatá deska s prefa příčníky. Zjištěné závady: na povrchu zesílení konzoly jsou zvodnělé inkrustace a praskliny vlivem zatékání, u dilatačního závěru v1 došlo k poklesu 3. pole o cca 13 mm, na opěrách je místy viditelná obnažená korodující výstuž, zatékání v místech vyvedení okapniček hydroizolace, poruchy krytu vozovky i chodníku, porušené gumové těsnící profily dilatace. Stavební stav objektu 4/4. Rekonstrukce mostu předpokládá výměnu mostního svršku, dilatací ložisek. Návrh opravy uvažuje variantní spuštění objektu na straně Moravské Ostravy v závislosti na způsobu napojení navazující komunikace. Na základě provedeného nového podrobného diagnostického průzkumu obou mostů a doplňkového diagnostického průzkumu Gerberova kloubu byl stanoven stav mostů u spodní stavby IV - uspokojivý a u nosné konstrukce z důvodu zamáčení a výskytem trhlin na konci nosné konstrukce a v okolí Gerberova kloubu V - špatný. Zatížitelnost byla stanovena podrobným statickým výpočtem na Vn=30t, Vr=75t a Ve=175t. L.O.IX/2017
Stav přípravy Zvolená varianta výškového napojení mostního objektu bude zapracována do projektové dokumentace. Dokumentace bude zajištěna Statutárním městem Ostrava. Na základě uzavřené smlouvy o dílo v 06/2016 se v současné době provádí aktualizace diagnostického průzkumu mostů.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 42 500 tis.Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  138,00

Pořadí

  11

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace