IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/M2/23

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 647-049 přes ul. Stará cesta na ul. Bohumínská v Hrušově
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 12384
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 1816
Stavebně technický stav 2,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Most se nachází na jedné z páteřních komunikačních síti města Ostravy, významně zatíženou silniční dopravou, v k. ú. Hrušov. Nosná konstrukce mostu o jednom poli je z předpjatých železobetonových komorových nosníků s konzolami. Tyto nosníky jsou uloženy na ložiscích na masívních opěrách. Most převádí silniční dopravu nad MK ul. Stará cesta. Současný celkový stavebnětechnický stav mostu je klasifikován jako velmi dobrý. Návrh řešení spočívá zejména v nahrazení stávajících chodníkových vrstev za nové, obnově PKO zábradlí, doplnění bezpečnostního pletiva na zábradelní svodidla, ošetření a obnova PKO ložisek, ošetření a konzervace mechanismů dilatačních závěrů. Dále bude provedena sanace narušených povrchů nosné konstrukce a spodní stavby. Navržené řešení eliminuje zhoršování stavebnětechnického stavu mostu a zvýší bezpečnost provozu na mostě. L.O.IX/2017
Stav přípravy Bude zpracována PD ve stupni PDPS.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 8 000 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  134,00

Pořadí

  13

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace