IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/M2/22

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 647-048 nad tratí SŽDC na ul. Bohumínská v Hrušově
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 12384
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 1816
Stavebně technický stav 3,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Most se nachází na jedné z páteřních komunikačních síti města Ostravy, významně zatíženou silniční dopravou, v k. ú. Hrušov. Nosná dvoutrámová konstrukce mostu o jednom poli je provedena z ocelových komorových nosníků s ortotropní mostovkou. Tyto nosníky jsou uloženy na ložiscích na masívních opěrách. Most převádí silniční dopravu nad elektrifikovanou železniční tratí SŽDC (Bohumín-Ostrava). Dilatování mostu zajišťují povrchové hřebenové mostní závěry. Vozovka má zjevné poruchy a defekty. Současný celkový stavebnětechnický stav mostu je klasifikován jako dobrý. Návrh řešení spočívá zejména v nahrazení stávajících chodníkových vrstev za nové, obnově PKO nosné konstrukce a veškerých dalších ocelových prvků mostu včetně zábradlí, výměně protidotykových zábran, ošetření a obnova PKO ložisek, vyčištění hřebenových mostních závěrů. Dále bude provedena sanace narušených povrchů spodní stavby. Navržené řešení eliminuje zhoršování stavebnětechnického stavu mostu a zvýší bezpečnost provozu na mostě. L.O.IX/2017
Stav přípravy Bude zpracována PD ve stupni PDPS.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 9 000 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  145,00

Pořadí

  9

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace