IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/M2/21

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 647-047 přes ul. Ke Kamenině na ul. Bohumínská v Hrušově
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 12384
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 1816
Stavebně technický stav 2,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Most se nachází na jedné z páteřních komunikačních síti města Ostravy, významně zatíženou silniční dopravou, v k. ú. Hrušov. Nosná konstrukce mostu o jednom poli je z předpjatých železobetonových komorových nosníků s konzolami. Tyto nosníky jsou uloženy na ložiscích na masívních opěrách. Dilatování mostu zajišťují povrchové mostní závěry 3W. Vozovka má zjevné poruchy a defekty. Most převádí silniční dopravu nad MK ul. Ke Kamenině. Současný celkový stavebnětechnický stav mostu je klasifikován jako velmi dobrý. Návrh řešení spočívá zejména v nahrazení stávajících chodníkových vrstev za nové, obnově PKO zábradlí, doplnění bezpečnostního pletiva na zábradelní svodidla, ošetření a obnova PKO ložisek, ošetření a konzervace mechanismů dilatačních závěrů. Dále bude provedena sanace narušených povrchů nosné konstrukce a spodní stavby. Navržené řešení eliminuje zhoršování stavebnětechnického stavu mostu a zvýší bezpečnost provozu na mostě. L.O.IX/2017
Stav přípravy Bude zpracována PD ve stupni PDPS.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 8 000 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  134,00

Pořadí

  12

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace