IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/M2/20

 
Název: Silnice III/4787 - rekonstrukce mostu ev.č. 4787-1c.2 na ulici Výškovická přes ulici Dolní v Ostravě
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 13770
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 413
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stávající most je důležitým stavebním objektem z hlediska dopravní obslužnosti v rámci infrastruktury města Ostravy, který převádí silniční a tramvajovou dopravu mezi Výškovicemi a Vítkovicemi. Jedná se o mostní objekt o jednom poli s dl. přemostění 22 m. Ve střední části mostu je tramvajová trať. Opěry, úložné prahy jsou zavlhlé od zatékání z důvodu netěsnosti mostních závěrů. Celkově je beton na konstrukcích spodní stavby vlhký, zvětralý, odlupuje se a vykazuje trhliny. Dochází k obnažování výztuže a její korozi. Nosná konstrukce je na podhledu proteklá, beton se drolí. Na podhledu nosníků je v důsledku nedostatečného krytí obnažená zrezivělá výztuž. Ocelová ložiska jsou napadena korozí. Vozovka má opravený povrch. Chodníkový kryt je částečně opraven. Beton říms je zvětralý, povrchové vrstvy se rozpadají a odlamují se hrany. Hydroizolace mostu je nefunkční. Zábradlí je zkorodované. Most bude zachován a opraven. V rámci rekonstrukce mostů se předpokládá provedení demolice mostního svršku, položení nové hydroizolace, výměna dilatačních závěrů, výměna ložisek. Součástí stavby bude také úprava navazujících úseků silnice v nezbytném rozsahu. L.O.IX/2017
Stav přípravy V 08/2015 byl zpracován Diagnostický průzkum, který bude podkladem pro zadání projekční přípravy. V roce 2015 byl zpracován diagnostický průzkum mostu. V 06/2016 byla uzavřena smlouva o dílo s projektantem na vypracování PD ve stupni DÚR, DSP A PDPS. V současné době jsou projednávány návrhy na řešení rekonstrukce mostu.
Financování Odhad stavebních nákladů není zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  128,00

Pořadí

  15

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace