IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/M2/18

 
Název: Silnice II/647 - rekonstrukce mostu ev.č. 647-040..3 na ulici Mariánskohorské přes ulici Grmelova v Ostravě
Dopravní význam tah nadregionálního významu (R2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 29574
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 1784
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stávající most se nachází na jedné z hlavních - páteřních silnic a je důležitým stavebním objektem pro zajištění dopravní obslužnosti v Ostravě. Jedná se o mostní objekt o třech polích s dl.přemostění 39,78 m. Nosnou konstrukci tvoří nosníky KA-61. Nosníky jsou uloženy na ocelových válečkových ložiscích, které jsou silně zkorodované včetně ocelových kluzných desek. V jednom případě je kluzná deska rozlomená. Ojediněle dochází k zatékání do nosná konstrukce. Opěry, úložné prahy a křídla jsou masivní železobetonové. Spodní stavba nevykazuje výrazné poruchy ani vady. Vozovka na mostě je po opravě. Mostní svršek je bez výrazných poruch. Z důvodu špatného stavu mostu způsobeného hloubkovou korozí ocelových ložisek bude nutné provést jejich výměnu. L.O.IX/2017
Stav přípravy V 08/2015 byl vypracován Diagnostický průzkum mostu.
Financování Odhad stavebních nákladů není zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  198,00

Pořadí

  5

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace