IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/M2/17

 
Název: Silnice II/647 Ostrava rekonstrukce mostu ev. č. 647-041..3 přes ul. Novinářská na ul. Mariánskohorská
Dopravní význam tah nadregionálního významu (R2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 21475
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 991
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Mostní objekt se nachází na ul. Mariánskohorská v Moravské Ostravě a přemosťuje ul. Novinářská. Délka přemostění tohoto jednopólového mostu je 17,60 m. V rámci rekonstrukce stávajícího mostu, konstrukčně rozděleného na dvě samostatné poloviny, bude nutné provádět práce po polovinách z důvodu zachování obousměrného provozu na silnici II/647. Práce neovlivní provoz na ul. Novinářská. Obě poloviny mostu budou zachovány s tím, že budou kompletně odstraněny konstrukce mostního svršku. Následně bude nosná konstrukce přizvednuta z důvodu celkové výměny ložisek a úložných prahů. Nosná konstrukce bude zesílena spřaženou ŽB deskou a bude sanována. Stávající mostní závěry budou odstraněny a nahrazeny novými. Dále bude provedena nová izolace NK, římsy, konstrukce vozovky a bezpečnostní zařízení. Plochy spodní stavby a nosné konstrukce budou opraveny, sanovány a opatřeny ochrannými nátěry. L.O.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava byla zahájena. V současné době je zpracována PD ve stupni DÚR a DSP. Probíhá inženýrská činnost za účelem zajištění vydání SP. Z důvodu zajištění vydání stavebního povolení je potřeba zajistit majetkoprávní vypořádání části pozemku s vlastníkem pozemku pod mostní konstrukcí, které bude provedeno projektantem formou vyvlastňovacího řízení.
Financování Rozpočtové náklady stavby činí 24 700 tis. Kč bez DPH (CÚ 2014).
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  190,00

Pořadí

  6

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace