IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/M2/16

 
Název: Silnice II/647 Ostrava rekonstrukce mostu ev. č. 647-032..1 přes tramvajovou trať na ul. Plzeňská
Dopravní význam tah nadregionálního významu (R2)
Stav realizace stavba realizovaná (R)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 25024
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 1458
Stavebně technický stav 5.00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Mostní objekt se nachází na ul. Plzeňská v Ostravě - Zábřehu a překlenuje tramvajové kolejiště Dopravního podniku Ostrava. Délka přemostění tohoto třípolového mostu je 42,68m. Opěry jsou potečené, beton je mokrý a výrazně degraduje - zejména na úložných prazích. Na čelech opěr jsou v důsledku nedostatečného krytí obnaženy korodující třmínky. Podpěry mají potečené úložné prahy. Beton úložných prahů degraduje, odlamují se hrany a jsou obnaženy zrezivělé třmínky, místy i hlavní výztuž. Beton sloupů je zvětralý, odlamují se hrany, na několika místech odpadává krytí a je obnažena korodující výztuž. Pod úložnými prahy jsou sloupy potečené. Mezi nosníky zatéká, zejména mezi krajními nosníky se tvoří krápníky. Dobetonávky mezi nosníky vypadávají. Krajní nosníky jsou potečené od zatékání pod římsami, na konce nosníků zatéká poškozenými mostními závěry. Ložiska jsou celoplošně silně zrezivělá což má vliv na jejich funkčnost. Mostní závěry jsou zrezivělé. Nad opěrou OP4 je mostní závěr prasklý. Vozovka na mostě je bez větších poruch, podél mostních závěrů jsou drobné trhliny. Chodník na mostě je zvlněný, kryt je popraskaný. Beton říms je zvětralý a lokálně odpadává. Hydroizolační systém je poškozený - zatéká mostními závěry na úložné prahy opěr a podpěr a pod římsami na krajní nosníky. Zábradlí i zábradelní svodidlo jsou s lokální korozí. Bude nutné provést rekonstrukci mostního objektu. L.O.IX/2017
Stav přípravy Na základě zpracováné projektové dokumentace ve stupni PDPS na rekonstrukci mostu, vydaných pravomocných stavebních povolení silničním správním úřadem a drážním úřadem a uzavřené SOD s vybraným zhotovitelem byly zahájeny v roce 2017 stavební práce na rekonstrukci mostu. Po provedení nezbytné stavební přípravy včetně dočasné změny veřejné a osobní dopravy byly zhotovitelem provedeny demoliční práce nosné konstrukce, krajních opěr a stativ nad mezilehlými podpěrami podle schválené projektové dokumentace. Tyto práce byly prováděny ze strany zhotovitele v koordinaci s Dopravním podnikem Ostrava a.s. z důvodu zajištění nutných výluk na tramvajové trati a zabezpeční staveniště. Následně budou prováděny betonářské práce na vybudování nových opěr včetně závěrných zídek a nových úložných prahů na mezilehlých podpěrách mostu. Nosná konstrukce bude provedena z předpjatých železobetonových I nosníků se spřaženou železobetonovou deskou včetně hydroizolace. Nosníky budou uložené na hrncová ložiska. V rámci mostního svršku budou provedeny nové římsy, živičné vrstvy vozovky a bezpečnostní záchytné zařízení.
Financování Náklady na stavební práce podle uzavřené SOD (zhotovitel EUROVIA a.s.) činí 66 432 tis. Kč bez DPH.
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace