IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/M2/15b

 
Název: Silnice II/647 Ostrava rekonstrukce mostu ev. č. 647-030..3 přes ul. Výškovická na ul. Plzeňská
Dopravní význam tah nadregionálního významu (R2)
Stav realizace stavba ve výstavbě (V)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 22227
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 1544
Stavebně technický stav 5.00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Mostní objekt se nachází na ul. Plzeňská v Ostravě - Zábřehu, ve směru Nová Ves u Ostravy-Hrabůvka. Délka přemostění tohoto čtyřpolového mostu je 60,29m. Opěry mostu jsou potečené od zatékání netěsnými mostními závěry. Beton je místy provlhlý, odlamují se hrany. Pilíře jsou potečené, beton sloupů je zvětralý, potečený od poškozených svodů odvodňovačů. Betonové úložné prahy jsou celoplošně proteklé od netěsných mostních závěrů, beton je mokrý a rozpadá se. Je obnažena laminárně korodující výztuž - třmínky i pruty hlavní výztuže. Křídla jsou místy potečená od zatékání pod římsami, beton je zvětralý, krycí vrstvy odpadávají a na několika místech je obnažena korodující výztuž. Na podhledu nosné konstrukce jsou stopy po zatékání mezi nosníky. Krajní nosníky jsou potečené od zatékání pod římsami. Na podhledu je vlivem nedostatečného krytí viditelná korodující výztuž. V nosnících jsou zřízeny odvodňovací otvory. Ložiska jsou silně zrezivělá. Vozovka na mostě je zvlněná s vyjetými kolejemi a trhlinami. Chodníky mají zvlněný a popraskaný kryt s nečistotami ve spárách a trhlinách. Na několika místech jsou prosedlé. Na několika místech chybí kryt a místy i obrubník. Široké kamenné obrubníky jsou místy propadlé. Římsy mají zvětralý povrch, vrchní vrstvy se rozpadají, odlamují se hrany. Na několika místech jsou obnaženy korodující třmínky. Hydroizolační systém je poškozený - zatéká pod římsami a mostními závěry. Zábradlí a protidotyková ochrana jsou zkorodované. Bude nutné provést rekonstrukci mostního objektu. L.O.IX/2017
Stav přípravy Na základě zpracované projektové dokumentace ve stupni PDPS na rekonstrukci mostu, vydaných pravomocných stavebních povolení silničním správním úřadem a drážním úřadem a uzavřené SOD s vybraným zhotovitelem byly zahájeny v roce 2017 stavební práce na rekonstrukci mostů. Po provedení nezbytné stavební přípravy včetně dočasné změny veřejné a osobní dopravy byly zhotovitelem provedeny na pravém mostě práce na stavbě pomocné konstrukce potřebné pro zvednutí nosné konstrukce v jednotlivých polích a taktéž pro zajištění bezpečnosti chodců pod mostem. Dále byly provedeny bourací práce na odstranění mostního svršku mostu včetně hydroizolace a to až na nosnou konstrukci podle schválené projektové dokumentace. Tyto práce byly prováděny ze strany zhotovitele v koordinaci s Dopravním podnikem Ostrava a.s. z důvodu zajištění nutných výluk na tramvajové trati a zabezpeční staveniště. Následně budou prováděny práce spojené se zvedáním a spuštěním nosné konstrukce v jednotlivých polích z důvodu výměny všech ložisek za nové elastomerové, dále práce spojené se sanací povrchů nosné konstrukce včetně úložných prahů apod. Na stávající nosné konstrukce bude provedena nová hydroizolace, nové římsy, živičné vrstvy vozovky a bezpečnostní záchytné zařízení.
Financování Celkové náklady stavby činí 33 258 tis. Kč bez DPH
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace