IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/M2/14

 
Název: Silnice II/479 Ostrava rekonstrukce mostů ev. č. 479-004..1,2 přes Odru ul. Opavská
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 37360
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 2083
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stávající třípolové mosty se nachází na silnici II/479 – ul. Opavská, která je v obou směrech spojnicí mezi Porubou a centrem Ostravy a převádí silnici přes řeku Odru. Celková délka přemostění je 129 m. Opěry mostu jsou potečené od zatékání poškozenými svody odvodňovačů. Beton opěr je zvětralý, na úložných prazích dochází k degradaci betonu. Beton pilířů je zvětralý, na povrchu jsou drobné trhlinky a místy se odlamují hrany úložných prahů, dále jsou na pilířích zjevné stopy po zatékání. Nosnou konstrukci tvoří ocelová ortotropní deska podélně i příčně ztužená uložená na ocelových plnostěnných truhlíkových nosnících. Nosná konstrukce je celoplošně zrezivělá na vnějších a vnitřních plochách ocelových truhlíkových nosníků. V místech mostních závěrů jsou prvky nosné konstrukce laminárně zkorodované. Ložiska jsou celoplošně povrchově zkorodovaná. Gerberové klouby jsou napadeny laminární korozí od zatékání mostními závěry. Vozovka na mostě je zvlněná s vyjetými kolejemi. Na chodnících je zvlněný a popraskaný kryt z litého asfaltu. Spárami v chodníku zatéká do nosné konstrukce. Římsové plechy jsou povrchově zrezivělé. Odvodňovací vpusti na mostě jsou zrezivělé. Svody jsou zrezivělé a děravé. Na zábradlí se loupe nátěr a zábradlí místy až laminárně koroduje. Betonové zídky na koncích mostu na chodníku se rozpadají a je obnažená korodující výztuž. Svahy u křídel jsou nestabilní. Bude nutné provést zejména sanaci spodní stavby a odrezivění včetně nového nátěru PKO ocelových částí nosné konstrukce a další opravy. L.O.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava bude zahájena. Byly zahájeny práce a úkony související s přípravou podkladů pro zadání veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace.
Financování Odhad stavebních nákladů není zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  199,00

Pořadí

  2

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace