IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/M2/13

 
Název: Silnice II/479 Ostrava rekonstrukce mostů ev. č. 479-003..1,2 přes trať ČD ul. Opavská
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 37360
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 2083
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stávající třípolové mosty se nachází na silnici II/479 – ul. Opavská, která je v obou směrech spojnicí mezi Porubou a centrem Ostravy a převádí silnici nad železniční tratí. Celková délka přemostění je 142 m. V roce 2012 byla provedena výšková rektifikace mostů a nové živičné povrchy vozovky. Opěry jsou masívní železobetonové se železobetonovými úložnými prahy. Beton opěr je zvětralý a degraduje. V opěrách jsou trhliny s inkrustacemi. Pilíře jsou potečené od zatékání poškozenými svody odvoňovačů. Svody jsou zrezivělé a děravé, na několika místech jsou odpadlé, čímž dochází k zatékáním na spodní stavbu. Beton pilířů je zvětralý, lokálně na několika místech v důsledku nedostatečného krytí je zkorodovaná výztuž. Nosnou konstrukci tvoří ocelová ortotropní deska podélně i příčně ztužená uložená na ocelových plnostěnných truhlíkových nosnících. Ocelové nosníky včetně Gerberova kloubu jsou vně i uvnitř laminárně zrezivělé. Chodník a zvýšená obruba jsou umístěny na konzolách vetknutých do hlavních nosníků. Mostní závěry jsou ocelové prstové a GHH nad opěrou OP1. Vozovka na mostě je asfaltobetonová, vlevo lemována betonovými obrubníky, vpravo ocelovými plechy. Na chodníku je osazeno ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Po obou stranách je osazeno ocelové silniční svodidlo. Na mostě je zřízeno veřejné osvětlení. Ve středním otvoru je umístěno potrubí parovodu. Ložiska jsou povrchově zrezivělá. Bude nutné provést zejména sanaci spodní stavby a odrezivění včetně nového nátěru PKO ocelových částí nosné konstrukce a opravu chodníku. L.O.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava bude zahájena. Byly zahájeny práce a úkony související s přípravou podkladů pro zadání veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace. Na základě uzavřené smlouvy o dílo byl proveden diagnostický průzkum mostů, který bude jedním z podkladů pro zadání projektové dokumentace na rekonstrukci mostních objektů. Rekonstrukce mostů včetně technologických postupů na provedení sanací těchto objektů bude úzce souviset s projednáním termínů na výluky SŽDC a způsobu omezení silničního provozu na mostech.
Financování Odhad stavebních nákladů není zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  199,00

Pořadí

  1

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace