IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/M2/11

 
Název: Silnice III/4804 rekonstrukce mostu ev. č. 4804-2 přes řeku Lubinu v Košatce
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1500
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 150
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stávající mostní objekt je ve špatném stavebně technickém stavu. Směrová a výšková poloha mostu tvoří bodovou závadu ve bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Stavební stav nosné konstrukce je ohodnocen stupněm 6 a stavební stav spodní stavby stupněm 5. Stávající mostní objekt je dvoupolový s délkou 27,10m. Cílem řešení vybudování nového přemostění řeky Lubiny v novém směrové a výškovém vedení. L.O.IX/2017
Stav přípravy Zhotovena PD ve stupni DÚR, projekční příprava na PD ve stupni DSP je pozastavena, nutno dořešit majetkoprávní vypořádání v rámci územního řízení.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 46 600 tis. Kč bez DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  120,00

Pořadí

  16

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace