IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/M1/396

 
Název: Zajištění paty tělesa podél silnice III/4721 Ostrava, ul. Petřvaldská
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 4037
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 292
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Předmětem stavby je zajištění stability silničního tělesa a svahu podél silnice III/4721 ul. Petřvaldská, jehož stabilita je dlouhodobě nedostatečná. Hlavním cílem stavby je tedy zabránění dalšímu vývoji vzniku rozvoje poruch a deformaci vozovky komunikace v zájmovém úseku ulice Petřvaldské, který má v prostoru mezi křižovatkou s ulicí Radvanickou a mostem nad ulicí Holandskou délku cca 300 m. Silnice III/4721 je významnou komunikační příčkou základního komunikačního systému města Ostravy a je po ní vedena trasa městského dopravního okruhu, která zajišťuje dopravní obsluhu návazného zastavěného území městské části Michálkovice a Petřvald. Návrh řešení opravy spočívá ve vybudování železobetonového prahu spřaženého s vrtanými mikropilotami nebo mikrozáporami. Navržené řešení odstraní neúměrné náklady na údržbu stávající části vozovky, a současně zvýší bezpečnost provozu v předmětném prostoru této stavby. L.O.IX/2017
Stav přípravy Bude zpracována PD ve stupni DSP+PDPS
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 4 000 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  108,00

Pořadí

  84

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace