IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/M1/395

 
Název: Oprava mostu ev. č. 479-015 přes Pežgovský potok na ul. Těšínská v Šenově
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 4771
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 509
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Železobetonový klenbový most se nachází vedle areálu bývalých šenovských mlýnů v k. ú. Šenov u Ostravy. Na konstrukci železobetonové klenby je cca 3,00m nadnásyp s vozovkou. Most převádí silniční dopravu přes koryto Pežgovského potoka s tím, že na výtokové straně je napojen na zatrubněné koryto tohoto potoka. Současný celkový stavebnětechnický stav mostu je klasifikován jako uspokojivý. Na líci klenby jsou lokálně viditelné výluhy. Podél římsy schází odvodňovací žlab, podél křídel a před vtokovým čelem chybí kamenná dlažba. Pod a před mostem jsou naplaveniny. Vozovka na mostě je zvlněná s trhlinami. Chodníky na mostě nejsou. Bezpečnostní zábradlí na římse je normové. Návrh řešení opravy spočívá v odstranění naplavenin, doplnění odvodňovacího žlabu u římsy, doplnění dlažby podél křídel a před vtokovým čelem, odstranění naplavenin pod mostem. Navržené řešení eliminuje zhoršování stavebnětechnického stavu mostu a zvýší bezpečnost provozu na mostě. L.O.IX/2017
Stav přípravy Bude zpracována PD ve stupni PDPS.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 300 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  128,00

Pořadí

  42

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace