IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/M1/394

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 478-013 přes Starobělský potok na ul. Mitrovická ve Staré Bělé
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 4654
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 202
Stavebně technický stav 3,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Most se nachází na silnici spojující obci Stará Bělá s městským obvodem Ostrava-Jih a s obcí Nová Bělá. Most se nachází v k.ú Stará Bělá. Převádí silniční dopravu na vodním tokem Starobělský potok. Opěry a křídla jsou provedeny z monolitického železobetonu, Nosná konstrukce mostu o jednom poli je provedena jako monolitický železobetonový trámový most s celkovým počtem 11 nosníků. Nosná konstrukce je uložena přímo na úložné prahy opěr. Na mostě jsou železobetonové římsy se zábradelním svodidlem. Současný celkový stavebnětechnický stav mostu je klasifikován jako dobrý. Návrh řešení spočívá zejména v opravě izolace pod pravou římsou, doplnění ochranné obetonávky paty opěry č.1, sanaci trhlin ve spodní stavbě, opravě rozvolněných tvárnic opevnění toku, sanaci narušených betonových povrchů říms, nosné konstrukce, spodní stavby a ve výměně zábradelního svodidla. Navržené řešení eliminuje zhoršování stavebnětechnického stavu mostu a zvýší bezpečnost provozu na mostě. L.O.IX/2017
Stav přípravy Bude zpracována PD ve stupni PDPS.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 400 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  106,00

Pořadí

  88

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace