IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/M1/393

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 478-012 přes zátopní území na ul. Na Lukách ve Staré Bělé
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 4654
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 202
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Most se nachází na silnici spojující obci Polanku nad Odrou s obcemi Stará Bělá a Proskovice. Most se nachází v k.ú Stará Bělá. Nosná konstrukce mostu o jednom poli je provedena z rámových železobetonových nosníků typ Beneš s krátkými křídly na vtokové a výtokové straně mostu. Nosníky jsou uloženy na betonové podkladní desce na štěrkopískovém polštáři. Na mostě jsou železobetonové římsy s mostním ocelovým zábradlím. Současný celkový stavebnětechnický stav mostu je klasifikován jako uspokojivý. Návrh řešení spočívá zejména v sanaci narušených betonových povrchů říms, nosné konstrukce, spodní stavby a ve výměně zkorodovaného mostního zábradlí. Navržené řešení eliminuje zhoršování stavebnětechnického stavu mostu a zvýší bezpečnost provozu na mostě. L.O.IX/2017
Stav přípravy Bude zpracována PD ve stupni PDPS.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 300 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  117,00

Pořadí

  60

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace