IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/M1/390

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 478-003 přes potok Polančice na ul. 1. května v Polance nad Odrou
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2537
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 124
Stavebně technický stav 3,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Most se nachází na jedné na silnici spojující Polanku nad Odrou s Klimkovicemi v k.ú Polanka nad Odrou. Nosná konstrukce mostu o jednom poli je z předpjatých železobetonových nosníků KA-61 spřažených železobetonovou deskou. Tyto nosníky jsou uloženy na opěrách na vrstvě lepenky. Most převádí silniční dopravu nad potokem Polančice. Současný celkový stavebnětechnický stav mostu je klasifikován jako dobrý. Návrh řešení spočívá zejména v sanaci stávajícího povrchu chodníku, obnově PKO zábradelního svodidla, vyčištění koryta potoka pod mostem a oprava kamenného opevnění. Dále bude provedena sanace narušených povrchů nosné konstrukce a spodní stavby. Navržené řešení eliminuje zhoršování stavebnětechnického stavu mostu a zvýší bezpečnost provozu na mostě. L.O.IX/2017
Stav přípravy Bude zpracována PD ve stupni PDPS.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 600 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  105,00

Pořadí

  90

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace