IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/M1/372

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č.46612-3 přes potok Porubka na ul. Čs. Tankistů v Dolní Lhotě
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 900
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 40
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Na křídlech a opěrách je zvětralá a lokálně odpadávající omítka, křídla jsou navíc porostlá vegetací. Mezi křídly a opěrami jsou otevřené spáry. Na nosné konstrukci je obnažená korodující výztuž třmínků. Na krajním nosníku na povodní straně je, vlivem průsaků pod římsou, rozpadlý beton s korodující hlavní výztuží. Izolace pod římsami je ve špatném stavu. Na úložných prazích jsou průsaky. Římsy jsou nad křídly deformované s nevyhovujícím zkorodovaným zábradlím. Vozovka je zvlněná a v předpolích prosedlá. Kamenné opevnění břehů pod mostem je lokálně rozplavené. L.O.IX/2017
Stav přípravy Zpracována PDPS. Je zpracována dokumentace ve stupni PDPS, která se aktualizuje v závislosti na aktuální stavebnětechnický stav objektu.
Financování Odhad stavebních nákladů bude upřesněn v návaznosti na aktualizaci dokumentace.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  123,00

Pořadí

  43

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace