IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/M1/305

 
Název: Silnice III/01136 - rekonstrukce propustku v km 1,395 přes Koblovský potok na ul. Antošovická v obci Koblov
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1500
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 70
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Propustek, který převádí vody Koblovského potoka je tvořen železobetonovou rámovou konstrukcí na plošných betonových základech. Je zakončen betonovými čely s římsami bez zábradlí. Spodní stavba je ve špatném technickém stavu, opěry jsou podemlety se zjevnými trhlinami , průsaky a vydroleným betonem. Nosná konstrukce vykazuje trhliny, zjevné průsaky odpadávající beton včetně korodující výztuže. Na římsách je zjevná degradace betonu s obnaženou výztuží. Z důvodu zkapacitnění koryta Koblovského potoka (investor Lesy ČR správa toků) je stávající průtočný profil propustku nevyhovující. Je nutné provést demolici stávajícího propustku a výstavbu nového objektu. L.O.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava bude zahájena. Byly zahájeny práce a úkony na zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a dále ve stupni PDPS. Předmětné projekční práce je nutné koordinovat s probíhající investiční přípravou stavby na zkapacitnění Koblovského potoka (investor: Lesy ČR s.p., Správa vodních toků-Povodí Odry) a stavbou rekonstrukce vodovodu na ul. Antošovická (OVaK a.s.). Zároveň bude nutné řešit přeložku plynovodního potrubí s RWE a.s.. V současné době se provádí úprava projektové dokumentace propustku v návaznosti na změnu projektové dokumentace na zkapacitnění Antošovického potoka, jejímž objednatelem jsou Lesy ČR s.p. Byla uzavřena smlouva na přeložku plynárenského zařízení, vyvolanou rekonstrukcí propustku.
Financování Předpokládaný odhad stavebních nákladů je 3 000 tis. Kč bez DPH.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  99,00

Pořadí

  115

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace