IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/M1/304

 
Název: Silnice III/4703 Ostrava - rekonstrukce mostu ev.č. 4703-1 přes Lučinu na ul. Počáteční
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1200
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 75
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Silniční ocelový most o jednom poli má dva hlavní nosníky, které jsou tvořeny ocelovou příhradovou konstrukcí. Hlavní nosníky jsou spojeny příčníky. Na příčnících jsou uloženy podélníky tvaru I, na kterých je položen ocelový plech s betonovou deskou a asfaltobetonovou vozovkou. Most je jednopolový s délkou přemostění 34,9 m. Volná šířka mostu je 5,56 m. Nosná konstrukce je uložena na ocelových ložiscích. Opěry mostu jsou masívní betonové, povrchově degradované s nízkou pevností. Nosná konstrukce je zkorodovaná, místy u styčníkových plechů a vodorovných ztužidel je zjevný značný korozní úbytek materiálu. Ložiska jsou taktéž zkorodovaná. Mostní závěry jsou netěsné, čímž dochází k zatékání na úložné prahy opěr. Izolace mostovky je nefunkční. Vozovka na mostě je zvlněná s výtluky, trhlinami a kavernami. Zábradlí na vtokové straně je značně zkorodované. Pod mostem jsou naplaveniny, koryto toku je vymleté, kamenná dlažba je rozvolněná. Po rekonstrukci mostního objektu bude stavební stav 1/1 a zatížitelnost mostu se zvedne na hodnoty: normální 32 t, výhradní 80 t, výjimečná 196 t. L.O.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava bude zahájena. V roce 2015 byl zpracován diagnostický průzkum mostu. V 06/2016 byla uzavřena smlouva o dílo s projektantem na vypracování PD ve stupni DÚR, DSP A PDPS. V současné době jsou projednávány návrhy na řešení rekonstrukce mostu.
Financování Odhad stavebních nákladů není zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  99,00

Pořadí

  114

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace