IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/M1/303

 
Název: Silnice III/4782 - rekonstrukce mostu ev.č. 4782-1 přes místní potok v obci Klimkovice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 3289
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 178
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Mostní objekt je jednopolový s délkou přemostění 2,05 m a s dodatečně provedeným rozšířením rámu Beneš z důvodu umístění chodníku pro pěší. Betonové opěry mostu jsou mokré od zatékání a vykazují trhliny. Hrany opěr na výtoku se odlamují, na bocích a v křídlech jsou v betonu kaverny. V úrovni hladiny toku dochází k vymílání betonu opěr s tvorbou kaveren. Spáry mezi monolitickými opěrami a prefa rámem jsou proteklé. Povrch opěr je místy nazelenalý od působení mikroorganismů. Nosná konstrukce – železobetonová deska je na podhledu u opěr proteklá od zatékání dilatacemi a na podhledu jsou mokré mapy. Mezi rámem a deskou jsou průsaky a tvoří se inkrustace. Hrany betonové desky se odlamují, na několika místech je obnažená korodující výztuž. Na boční straně monolitické desky jsou mapy od zatékání pod římsami, nad opěrou OP2 v místě uložení dochází k degradaci betonu. Izolační systém je původní na betonové desce, po přidání rámu Beneš zřejmě izolace nebyla nijak upravena. Vozovka na mostě je zvlněná, s vyjetými kolejemi. V ploše mostu jsou ve vozovce všesměrné trhliny, výtluky a vysprávky. Beton říms je zvětralý a degraduje do hloubky. Svodidlo na pravé straně je vykloněné ven z mostu. Zábradlí na levé straně neodpovídá požadavkům normy. Pod mostem jsou nánosy bahna. Před a za mostem je koryto toku zanesené nečistotami. Po rekonstrukci mostního objektu bude stavební stav 1/1 a zatížitelnost mostu se zvedne na hodnoty: normální 32 t, výhradní 80 t, výjimečná 196 t. L.O.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava bude zahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů není zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  120,00

Pořadí

  53

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace