IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/M1/302

 
Název: Silnice II/477 - rekonstrukce mostu ev.č. 477-019 přes náhon ve Vratimově
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 10399
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 885
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Jedná se o jednopolový železobetonový most s délkou přemostění 5,00m. Opěry a křídla mostu jsou monolitické betonové. Mostní otvor je ukončen stěnou s výtokem náhonu a betonovým potrubím. Nosnou konstrukci tvoří pod levým chodníkem železobetonová monolitická deska. Pod vozovkou je nosná konstrukce tvořena 7 ks železobetonovými monolitickými trámy a monolitickou železobetonovou deskou. Ložiska a klouby na mostě nejsou. Mostní závěry jsou podpovrchové, ve vozovce nepřiznané. Vozovka na mostě je živičná, asfaltobetonová. Na levé straně je chodník s živičným krytem s betonovými obrubníky. Římsa je monolitická, železobetonová. Hydroizolace je patrně vanová. Na mostě je na vtoku osazeno ocelové mostní zábradlí s atypickou výplní. Odvodňovací zařízení a osvětlení na mostě není. Pod levou římsou je vedena ocelová chránička, na opěře OP2 visí kabel a pod mostem je zavěšeno ocelové potrubí. Území pod mostem je tvořeno korytem náhonu.V úrovni kolísavé hladiny toku dochází k vyplavování betonu z opěr a ke tvorbě kaveren. Mezi jednotlivými navazujícími částmi opěr jsou ve spárách silné průsaky, beton degraduje a tvoří kaverny. Beton opěr je poškozený od působení mikroorganismů. Nosná konstrukce je povrchově zvětralá. Mezi deskou a trámy dochází k zatékání. Beton trámů je poškozený od působení mikroorganismů. Vozovka na mostě je nadvýšená s mírně vyjetými kolejemi. Živičný kryt chodníku i beton chodníku je rozpadlý. Izolační systém je poškozený. Potrubí pod mostem je nefunkční, ostatní cizí zařízení nejsou udržována. Koryto toku je silně zabahněné. Náhon již patrně není funkční jelikož je průtok vody pod mostem minimální. Z tohoto důvodu se doporučuje stávající most nahradit propustkem. L.O.IX/2017
Stav přípravy Prozatím není zahájena projektová příprava.
Financování Odhad stavebních nákladů není zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  159,00

Pořadí

  9

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace