IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/M1/293

 
Název: Silnice II/478 - rekonstrukce mostu ev.č. 478-008 přes řeku Odru v Ostravě-Polance
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 4654
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 202
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Most slouží k převedení automobilové a pěší dopravy přes řeku Odru a je důležitým stavebním objektem z hlediska dopravní obslužnosti. Jedná se o mostní objekt o třech polích s délkou přemostění 48,30m, přičemž nosnou konstrukci tvoří ocelové nosníky I 74 se spřaženou železobetonovou deskou. Krajní opěry mostu a mezilehlé podpěry s úložným prahem jsou masivní betonové konstrukce. Křídla jsou betonová, monolitická. Vozovka na mostě je živičná. Na mostě se nachází chodník s krytem z litého asfaltu. Římsy jsou ocelové. Na mostě je osazeno ocelové mostní zábradlí. Na opěrách a podpěrách jsou zjevné mapy od zatékání. Nosná konstrukce je zkorodovaná zejména pak s výrazným korozním úbytkem na koncích nosníků a příčnících. Líce krajních nosníků jsou potečené od zatékání pod římsami. Vozovka je prosedlá s trhlinami. Kryt chodníků je zvlněný s trhlinami. Ocelové plechy říms jsou zkorodované. Izolační systém je poškozen. Zábradlí na mostě je celoplošně zrezivělé. V rámci rekonstrukce se předpokládá provedení nového mostního svršku vč. zábradlí, sanace ocelové nosné konstrukce, sanace spodní stavby vč. opevnění břehů pod mostem. Rekonstrukcí mostního objektu bude zajištěn stavební stav 1/1 a zatížitelnost mostu se zvedne na hodnoty: normální 32 t, výhradní 80 t, výjimečná 196 t. L.O.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava bude zahájena. V roce 2015 byl zpracován diagnostický průzkum mostu. V 06/2016 byla uzavřena smlouva o dílo s projektantem na vypracování PD ve stupni DÚR, DSP A PDPS. V současné době jsou projednávány návrhy na řešení rekonstrukce mostu.
Financování Odhad stavebních nákladů není zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  129,00

Pořadí

  40

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace