IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/M1/292

 
Název: Silnice II/473 - rekonstrukce mostu ev.č. 473-009 nad tratí ČD č. 32b v Šenově
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 8321
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 1066
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Most slouží k převedení automobilové a pěší dopravy přes trať SŽDC a je důležitým stavebním objektem z hlediska dopravní obslužnosti. Jedná se o mostní objekt o třech polích s délkou přemostění 55,00m, přičemž nosnou konstrukci tvoří předpjaté prefa nosníky typu KA-61. Krajní opěry mostu a mezilehlé podpěry jsou masivní betonové konstrukce. Křídla jsou betonová, monolitická a jsou rovnoběžná s osou převáděné komunikace. Vozovka na mostě je živičná. Na mostě se nachází levostranný chodník s krytem z litého asfaltu. Římsy jsou železobetonové, monolitické. Na mostě je osazeno ocelové mostní zábradlí. Na opěrách jsou zjevné mapy od zatékání. Nosná konstrukce je ve spárách mezi nosníky proteklá s viditelnými inkrustacemi, beton se drolí a odlupuje, obnažené třmínky. Líce krajních nosníků jsou potečené od zatékání pod římsami. Vozovka je prosedlá s trhlinami. Kryt chodníků je zvlněný s kavernami. Beton říms se rozpadá. Izolační systém je poškozen. Zábradlí na mostě je celoplošně zrezivělé. V rámci rekonstrukce mostu se předpokládá provedení nového mostního svršku vč. záchytného systému, provedení nové hydroizolace, sanace nosné konstrukce a opěr a mezilehlých podpěr spodní stavby. Postup a rozsah prací nutno projednat se SŽDC. Rekonstrukcí mostního objektu bude zajištěn stavební stav 1/1 a zatížitelnost mostu se zvedne na hodnoty: normální 32 t, výhradní 80 t, výjimečná 196 t. Na základě výsledků z provedených průzkumů stávajícího mostu bylo rozhodnuto o provedení celkové demolice stávajícího mostu a výstavbě nové mostní konstrukce. L.O.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava bude zahájena. Byly zahájeny práce a úkony související s přípravou podkladů pro zadání veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace. Na základě uzavřené smlouvy o dílo na projekční činnost bylo vyhotoveno geodetické zaměření mostu včetně korozního a stavebně-technického průzkumu mostu. Následně byla zpracována projektová dokumentace ve stupni DÚR včetně souvisejícího projednávání majetkoprávních záležitostí na stavbou dotčených pozemcích cizích vlastníků (právnické a soukromé osoby). Součástí projektu jsou také vyvolané přeložky kabelu VO, přeložky kabelu SŽDC a zajištění ochrany kabelu ČD Telematika. Rovněž bude nutné projednat a podrobně řešit se SŽDC výluky a omezení provozu na dráze, případně použití náhradní autobusové dopravy.
Financování Předpokládaný odhad nákladů na výstavbu nového mostu činí 28 mil Kč bez DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  160,00

Pořadí

  8

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace