IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/K/51

 
Název: Okružní křižovatka silnic II/647, MK navrhované zástavby
Dopravní význam tah nadregionálního významu (R2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 4828
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Budoucí řešená křižovatka sil. II/647 (ul. Čs. Armády) se nachází na území obce Klimkovice. Křižovatka je styková s hlavním směrem po ulici Čs. Armády s možnosti odbočení na nezpevněnou část příjezdové komunikace. S rostoucím významem ulice Čs. Armády vlivem plánované výstavby průmyslové zóny a také služeb s pojené s dopravou, je potřebné vyřešit budoucí napojení této komunikace na plánovanou průmyslovou zónu a zlepšit tím budoucí dispoziční prostor navrhované křižovatky. S výstavbou okružní křižovatky dojde k zajištění plynulosti vjezdů a výjezdů vozidel z budoucí vedlejších směrů spojenou zjednodušenou regulaci přednosti v jízdě v důsledků také se zpomalením a zklidněním dopravy v řešeném úseku takto navrhované stavby. M.J.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena. Město Klimkovice zvažuje reálnost řešení navrhované křižovatky.
Financování Odhad nákladů není zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  50,00

Pořadí

  20

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace