IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/K/50

 
Název: Okružní křižovatka silnic II/647, III/4654 a MK ul. Lidická
Dopravní význam tah nadregionálního významu (R2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 5431
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Křižovatka sil. II/647 (ul. Čs. Armády) x III/4654 (ul. Lidická) se nachází na území obce Klimkovice. Křižovatka je styková s hlavním směrem po ulici Čs. Armády s možnosti odbočení na vedlejší komunikaci ul. Lidická. S rostoucím významem ulice Čs. Armády vlivem rozvoje průmyslové výstavby a také služeb s pojené s dopravou, je potřebné vyřešit nevhodné napojení dané komunikace na silnice č. III/4654 a MK ul. Lidická a zlepšit tím rozhledové poměry křižovatky. Přestavbou stávající stykové křižovatky na okružní dojde k eliminaci zvýšené dopravní nehodovosti a k zajištění plynulosti vjezdů a výjezdů vozidel z původních vedlejších směrů a mimo jiné také zajištění bezpečného průchodů chodců koridem této křižovatky v důsledků zpomalení a zklidnění dopravy. M.J.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava zahájena ze strany dotčeného města Klimkovice. Zpracovává se PD ve stupni DÚR, zpracovatel spol. V-projekt s.r.o. 09/2017
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 15 000 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  80,00

Pořadí

  8

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace