IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/K/45

 
Název: Přestavba křižovatky silnice III/4692 x III/46615 Krásné Pole
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 6654
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 0
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Křižovatka sil. III/4692 (ul. Kyjovická) x III/46615 (ul. Družební) se nachází na území obce Krásné Pole. Křižovatka je styková s hlavním směrem po ulici Kyjovická s možnosti odbočení na vedlejší komunikaci ul. Družební. S rostoucím významem ulice Družební vlivem rozvoje bytové výstavby a také služeb, je potřebné vyřešit nevhodné napojení dané komunikace do silnice č. III/4692 a zlepšit tím rozhledové poměry křižovatky. Přestavbou stávající stykové křižovatky na okružní dojde k eliminaci zvýšené dopravní nehodovosti a k zajištění plynulosti vjezdů a výjezdů dopravy z původních vedlejších směrů. Současně by došlo k využití nově vybudovaného kruhového objezdu jako točna autobusu pro nově plánované prodloužení stávající autobusové linky MHD. M.J.IX/2017
Stav přípravy Zpracována PD ve stupni DÚR 09/2016. 05/2017 zahájeno řízení o vydání ÚR, předpoklad vydání ÚR s nabytím právní moci 08/2017. 08-09/2017 bude zadáno zpracování PD ve stupni DSP. Předoklad vydání SP 02-03/2018.
Financování Předpokládané investiční náklady činí 11 mil. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  80,00

Pořadí

  7

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace