IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/K/43

 
Název: Přestavba křižovatky sil. III/4692 x III/4693 v obci Vřesina
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 7300
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 0
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stávající styková křižovatka nevyhovuje dopravním intenzitám, tvoří se zde kolony vozidel odbočující vlevo ze sil. III/4692 na sil. III/4693 ve směru od Poruby na Mexiko, které komplikují odbočení vpravo po hlavní sil. III/4692 ve směru na Kyjovice. Stojící vozidla odbočující vlevo na sil. III/4692 ve směru na Mexiko zasahují do prostoru osy jízdního pruhu hlavní silnice III/4692 ve směru na Kyjovice. Stojící vozidla zhoršují rozhledové poměry a křížení je nebezpečné. Studie řeší několik variant přestavby stávající křižovatky, z nichž nejlépe vychází varianta dvou odsazených křižovatek silnic III. třídy zachovávající stávající vedení hlavní komunikace pro vazby Poruba – Kyjovice. Doporučené řešení je doplněno o přeložku opěrné zdi pro zajištění rozhledu v křižovatce a šířkovou úpravu zajišťující alespoň minimalizovanou délku pro zastavení cca dvou osobních aut odbočující vlevo ze silnice III/4692 na silnici III/4693 ve směru na Mexiko, bez omezení průjezdu osobních automobilů od Poruby na Kyjovice. M.J.IX/2017
Stav přípravy Byla zpracována studie. Na základě požadavku SSMSK a obce Vřesina došlo ze strany spol. Hruška ke zpracování PD ve stupni DÚR pod názvem "Okružní křižovatka silnic III/4692, III/4693 s MK ul. Zahrádkařskou ve Vřesině". V současné době probíhá zpracování PD ve stupni DSP. Proběhlo jednání v rámci stanovení financování stavby týkající se jednotlivých stavebních objektů. 09/2016 Byla podána žádost o vydání ÚR. Předpoklad realizace 2018/2019 v závislosti na dořešení financování stavby a vydání SP. Díky změně vedení obce Vřesina se projekční příprava stavby ze strany obce časově protahuje.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 10 900 tis. Kč vč. 21% DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  50,00

Pořadí

  17

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace