IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/K/42

 
Název: Silnice II/477 Ostrava, ul. Frýdecká - okružní křižovatka s ul. Mostní
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 12500
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 0
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stávající styková křižovatka nevyhovuje dopravním intenzitám a tvoří se zde kolony vozidel, které komplikují odbočení k čerpací stanici pohonných hmot a také zasahující do prostoru stávajícího křížení cyklistické stezky s ulicí Mostní. Stojící vozidla zhoršují rozhledové poměry a křížení je nebezpečné. Stávající šířka ulice Mostní je přibližně 7,0m, v části vedené po mostní konstrukci přes řeku Ostravice jen 6,0m. Ulice Buničitá a Frýdecká dosahují šířky 8,0 až 9,0m. Stavba řeší stavební (směrové) úpravy na sil. II/477 ul. Frýdecká a II/478 ul. Mostní na dvou katastrálních území Hrabová, Vratimov v úseku od mostu ev.č. 478-019 s ul. Mostní po křižovatku s ul. Frýdecká-Buničitá. Křižovatka ze sil. II/477, 478 bude řešena jako čtyřramenná okružní křižovatka s vnějším poloměrem pásu 18,0m a šířkou okružního pásu 6,5m, rozšířeného při vnitřním okraji pomocí prstence šířky 1,5m. Vnější hrana nájezdové větve má poloměr 15,0m, vnější strana výjezdové větve má poloměr 20,0m. Nájezdová a výjezdová větev je navržena v šířce 5,0m a je pověřena průjezdovými křivkami, větve jsou od sebe odděleny směrovacím ostrůvkem. Součástí úprav je vytvoření přístupových tras pro pěší. M.J.IX/2017
Stav přípravy V současné době zpracovaná studie IZ, řešeno s SMO. Nutnost dořešit výkup pozemků dotčených stavbou. Stavba úzce navazuje na stavbu "Sil. II/478 Prodloužená ul. Mostní I.etapa". Na základě proběhlo jednání se zástupci dotčeného městského obvodu Hrabová bude ze strany MSK prověřena reálnost možnosti odkupů pozemku dotčených řešenou stavbou případně možnost úpravy trasy navrhované okruž. křiž. v případě nesouhlasů vlastníku pozemků v současně zamýšleném umístění takto řešené křižovatky.
Financování Odhad stavebních nákladů 20 000 tis. Kč s předpokladem spoluúčasti města + MO Vratimov (chodníky+ VO).
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  60,00

Pořadí

  15

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace