IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/K/12

 
Název: Silnice II/469 Ostrava Plesná, ul. 17.listopadu – okružní křižovatka
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 8000
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 0
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech 0,17
 
Popis Stavba řeší stavební (směrové) úpravy na sil. II/469 (ul. 17. listopadu) v Ostravě-Plesné v úseku od křižovatky se silnicí III/46620 (ul. Martinovská) po křižovatku se silnicí III/46613 (ul. 26. dubna), kde vlivem zvýšené rychlostí vozidel a absence levého odbočovacího pruhu dochází k ohrožení bezpečnosti účastníků silničního i pěšího provozu. Součástí směrové úpravy vedení komunikace a umístění autobusového zálivu jsou přeložky inženýrských sítí. Křižovatka ze sil. III/46620 bude řešena jako průsečná s výškovou úpravou ramen a vytvoření samostatného levého odbočení na ul. Martinovskou. Křižovatka se sil. III/46613 ul. 26. dubna bude řešena jako čtyřramenná okružní křižovatka o celkovém průměru 32 m, šířce vozovky 6,25 m s pojíždějícím prstencem 1,75m. Aut. zastávky budou šíře 3,0m o celkové délce cca 55m. Součástí úprav je vytvoření přístupových tras pro pěší. Délka směrové úpravy silnice činí cca 300 m, kategorie S7,5/60. Stavba si vyžádá zábory nových pozemků. M.J.IX/2017
Stav přípravy Zpracována PD ve stupni DÚR - v třetí variantě 12/2009 - první neprůchodná. Aktualizace PD 09/2012. Požádáno o vydání územního rozhodnutí 01/2014, nevydáno. 06/2014 zpět vzetí podané žádosti o vydání ÚR z důvodu nesouhlasu obce Děhylov. Již při veřejném ústním jednání o vydání ÚR požadavek starosty obce Děhylov o prověření a zohlednění současného stavu s ohledem na umístění bezpečnostního zařízení „STOP SSZ“. Požadavek na obec Plesná o zpracování aktualizované studie dopravního řešení v daném prostoru křižovatky. V 09/2014 došlo k osazení bezpečnostního zařízení RSA – „STOP SSZ“ za účelem zklidnění dopravy v prostoru řešené křižovatky. Při postupném navyknutí řidičů dochází k určitému zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Projekční příprava stavby by měla být již řešena především za účasti zástupců dotčené městské části Plesná.
Financování Odhad stavebních nákladů 28 700 tis. Kč vč. 21% DPH s předpokladem spoluúčasti města (chodníky+VO)
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  60,00

Pořadí

  11

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace