IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV+OP/S/215a

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice II/469 Poruba - Děhylov
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 5434
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 299
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech 1,41
 
Popis Řešeným územím je koridor sil. II/469 v souvislé délce cca 1,4 km v úseku křižovatky se sil. I/11 ul.Opavská po okruž. křiž. s MK ul. Průběžná. Stávající sil. II. třídy má profil směrově nedělené dvoupruhové komunikace, která je v místě křižovatky s ul. Slavíková, Bedřicha Nikodéma a ul. Průběžná doplněna o tři okružní křižovatky. Její povrch vykazuje velmi výrazné poruchy. Silnice II/469 je významnou komunikační příčkou základního komunikačního systému města Ostravy a je po ní vedena trasa městského dopravního okruhu, která také zajišťuje dopravní obsluhu návazného zastavěného území obce Plesná a Děhylov. Její dopravní zatížení dosahuje v současné době 6 207 voz./24 hod. Na sil. II/469 bude v rámci stavby provedena rekonstrukce vozovky při zachování současného směrového, výškového a šířkového uspořádání. Silnice má profil dvoupruhové směrově nedělené komunikace s šířkou vozovky cca 6,2-15,2 m. Konstrukce vozovky bude provedena s ohledem na výsledky diagnostiky rozdílným postupem s finální pokládkou asfaltobetonového koberce jako vrchní obrusné vrstvy. Stávající odvodnění bude v nezbytném rozsahu rekonstruováno. Kromě rekonstrukce vozovky jsou součástí plánované rekonstrukce další stavby řešící rekonstrukci technického vybavení silnice, pro které budou zpracovány samostatné projektové dokumentace. M.J.IX/2017
Stav přípravy Příprava nebyla zahájena. Nestanoven postup případného zařazení a financování do některého z řad připravovaných dotačních programů. V současné době pouze zpracován projekt na opravu povrchu silnice II/469 v úseku mezi okruž. křiž. B.Nikodéma x Průběžná v km 0,887 -1,417. Úsek této stavby bude realizován z prostředků MSK v termínu 08-09/2017. Na základě VZ vybrán zhotovitel stavby spol. SWIETELSKY stavební s.r.o. Náklady dle SOD na tento úsek činí 4,3 mil. Kč vč. DPH.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 20 000 tis. Kč vč. 21% DPH.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  130,00

Pořadí

  17

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace