IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV+OP/O1/27

 
Název: Stavba prodloužené Martinovské III/46620 Ostrava-Martinov - Děhylov
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 3000
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 200
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech 2,04
 
Popis Předmětem je vybudování dvoupruhové komunikace v kategorii S 11,5/80, vedené od smyčky tramvaje v Martinově směrem na Hlučín podél východního okraje Děhylova. Na stávající komunik. síti se trasa napojuje v blízkosti železničního přejezdu u zastávky Děhylov. Stavbu komunikace lze rozdělit na dvě části, přičemž první by mohl být úsek od želez.podjezdu po Zaječí vrch s propojením do stávající komunikace ul.Porubské na jížním okraji zástavby Děhylova. Stavba se nachází na hlavním tahu krajského významu (K1). Důvodem pro zařazení stavby je snaha nabídnout dopravě na trase Hlučín - Ostrava, Poruba směrově i výškově příznivější trasu, nežli je stávající průjezd přes Děhylov. M.J.IX/2017
Stav přípravy Stavbu obsahuje ÚPMO, byla zpracována studie obchvatu Děhylova, přeložka silnice II/469
Financování Odhad stavebních nákladů činí 569 000 tis. Kč. vč. 21% DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  100,00

Pořadí

  10

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace