IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV+FM/S/26b

 
Název: Silnice II/473 FM – Šenov odstranění bodových závad, km 10,070-10,740; 10,740-11,656; 13,300-13,800
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 8321
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 1066
Stavebně technický stav 3,50
Délka úpravy v kilometrech 2,08
 
Popis Silnice II/473 tvoří hlavní spojnici Frýdku-Místku a Havířova. Stávající silnice je vedena v nevyhovujícím šířkovém a směrovém uspořádání. Její stavebně technický stav je nevyhovující. V nevyhovujícím stavu je odvodnění komunikace. Voda podmáčí komunikaci, čímž dochází k místním poklesům, tvorbě výtluků a deformaci nivelety. Návrh úpravy komunikace bude vycházet z požadavků na dodržení kategorijní šířky S 7,5/60, bude respektovat závěry geologických posudků a zároveň bude navržena v souladu s územními plány dotčených obcí. Dojde k záborům lesních pozemků. M.J.IX/2017
Stav přípravy V km 10,740-11,656 zadáno zpracování PDPS. Stavba předána na OEP KÚ MSK k realizaci v rámci programu ROP Silnice 2013 - II.etapa. V Ostravské části této stavby nebyla projektová příprava zahájena - nestanoven postup případného zařazení a financování do některého z řad připravovaných dotačních programů. Stavba řešena ze strany střediska FM s možnosti její zařazení do programu staveb hrazených z prostředků ITI.
Financování Odhad stavebních nákladů pro km 10,740-11,656 je 78 000 tis. Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  160,00

Pořadí

  3

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace