IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV+FM/S/217

 
Název: Modernizace silnice III/48615 Stará Ves - Brušperk
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1920
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 103
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Řešeným územím je koridor sil. III/48615, v celkové délce cca 2,4 km, v úseku křižovatky se sil. III/4787 ul. Proskovická po křižovatku se silnici II/486 ul. Krmelínská x Fryčovická. Stávající sil. III. třídy má profil dvoupruhové směrově nerozdělené komunikace. Její povrch vykazuje velmi výrazné poruchy. Komunikace plní nezastupitelnou roli v dopravní obsluze území okresu Frýdek – Místek a Ostrava a zajišťuje dopravní obsluhu návazného zastavěného území Stará ves nad Ondřejnicí x Brušperk. Důležitá je i její dopravní funkce napojujícího se tahu sil. I/58, po kterém je vedena regionální i městská autobusová doprava. V průtazích zastavěným územím s vybudovanými chodníky je vedena v obrubách, ve zbývající části má nezpevněné krajnice. Její dopravní zatížení dosahuje v současné době 2 410 voz./24 hod. Na sil. III/48615 bude v rámci stavby provedena rekonstrukce vozovky při zachování současného směrového, výškového a šířkového uspořádání. Silnice má profil dvoupruhové komunikace s šířkou vozovky cca 6,9-8,9 m. Konstrukce vozovky bude provedena s ohledem na výsledky diagnostiky jednotným postupem s finální pokládkou asfaltobetonového koberce jako vrchní obrusné vrstvy. Stávající odvodnění bude v nezbytném rozsahu rekonstruováno. Kromě rekonstrukce vozovky jsou součástí plánované rekonstrukce další stavby řešící rekonstrukci technického vybavení silnice, pro které budou zpracovány samostatné projektové dokumentace. M.J.IX/2017
Stav přípravy Bylo zadáno zpracování diagnostiky na území okresu FM v délce 1,2km.
Financování Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  90,00

Pořadí

  75

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace